Obligacje komunalne

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Obligacje komunalne

Obligacje (bond) to instrumenty finansowe dłużne rynku kapitałowego, w którym emitent obligacji (strona krótka – emitent) zobowiązuje się posiadaczowi obligacji (strona długa – obligatariusz) do wypłacenia w ustalonym terminie wartości nominalnej wraz z odsetkami (jeżeli występuje oprocentowanie).

W zależności od rodzaju emitenta obligacje możemy podzielić na: obligacje skarbowe, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne (przedsiębiorstw) i obligacje bankowe.

Obligacje komunalne (municypalne) to obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Cechą charakterystyczną obligacji jest::

Rentowność jest wskaźnikiem najczęściej wyrażanym procentowo jako stosunek zysku do danej wielkości finansowej a jej miarą jest stopa rentowności. W znacznej mierze zależy ona od ryzyka inwestycyjnego. Na rynku obligacji mamy do czynienia z dwoma rodzajami ryzyka: ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem stopy procentowej.

Podstawowym elementem ryzyka kredytowego jest ryzyko niedotrzymania warunków umowy. W przypadku obligacji komunalnych stopa rentowności jest znacznie wyższa od rentowności obligacji skarbowych, gdyż znacznie większe jest ryzyko niedotrzymania warunków umowy. Jednak nie jest ono zbyt duże, gdyż w Polsce możliwość zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego zostało ograniczone do 60% dochodów. Obligacje komunalne są najczęściej emitowane na okres od 3–10 lat a oprocentowanie oparte jest na średniej rentowności bonów skarbowych lub odpowiedniej stawce WIBOR, LIBOR lub EURIBOR.

Ryzyko niedotrzymania warunków umowy w znacznej mierze zależy ono od:

  • rodzaju emisji:

      a) oferta niepubliczna jest skierowana do najwyżej 99 imiennie wskazanych inwestorów. Nie wymaga się przy tym   sporządzenia ani prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego. Emitent zobowiązany jest jedynie do udostępnienia inwestorom warunków emisji opracowanych zgodnie z ustawą o obligacjach.

        b) oferta publiczna obligacji jest to udostępnianie, co najmniej 100 osobom informacji o tych obligacjach i warunkach dotyczących ich nabycia. Wymagane jest przy tym sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zatwierdzonego przez Komisję oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości. Wymagane jest również, aby proces przygotowania i przeprowadzenia emisji dokonywał się poprzez biuro maklerskie. Obligacje te mogą być przedmiotem obrotu w Polsce i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

  • wyników finansowych odzwierciedlających sytuację gospodarczą emitenta;

  • sytuacji makroekonomiczna kraju;

  • oceny ratingowa, jeżeli została przyznana.

Ryzyko inwestycyjne w obligacje komunalne maleje, gdy są one udostępnione w ofercie publicznej, są notowane na giełdzie lub posiadają autoryzację Catalyst. Ryzyko inwestycyjne jest tym mniejsze im lepsza jest sytuacja finansowa emitenta, wyższy rating a sytuacja makroekonomiczna znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu.

Inwestując w obligacje komunalne należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden rodzaj ryzyka – ryzyka płynności, które jest bardzo wysokie. Należy pamiętać, że w przypadku wzrostu ryzyka niedotrzymania umowy będziemy mieli nikłą możliwość pozbycia się obligacji komunalnych.

Na rentowność obligacji korporacyjnych mają wpływ także takie czynniki jak:

  • poziom zabezpieczenia obligacji;
  • oczekiwania inflacyjne;
  • trendy rynku akcji.

Im wyższy poziom ich zabezpieczenia ( w pełni lub wysoko zabezpieczonych) tym niższa rentowność. Rentowność obligacji komunalnych będzie rosła, gdy inwestorzy będą spodziewali się wyższej inflacji lub na rynku akcji panuje hossa (akcje są konkurentem obligacji). Obecnie inwestorzy w Polsce mają możliwość zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego w obligacje komunalne, inwestując na rynku Catalyst, który jest rynkiem obligacji na GWP.

Zobacz także interesujące frazy:

  • obligacje komunalne definicja;

  • obligacje komunalne w Polsce.